top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Cas De Visscher, gedomicilieerd te Schaarstraat 74, 8000 Brugge, hierna de “dienstverlener” of de “verkoper” genoemd.

Facturen 

De factuur is betaalbaar binnen de veertien dagen na de factuurdatum.

 

Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallige bedrag, met een minimum van 125 EUR per factuur.

 

Betwisting 

Indien u deze factuur wenst te betwisten, kan u dit schriftelijk en concreet gemotiveerd doen binnen de maand na de factuurdatum. Nadien wordt u geacht de factuur onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

 

In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en moet dit geschil gebracht worden voor de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn over Brugge.

bottom of page